Khôi phục mật khẩu bị mất hoặc quên

Yahoo Trình trợ giúp Mật khẩu thật dễ dùng. Chúng tôi sẽ đảm bảo xác nhận danh tính của bạn rồi gửi một đường dẫn đến địa chỉ email thay thế của bạn để xác lập lại mật khẩu.

  • Không có địa chỉ email thay thế trên hệ thống? Chúng tôi có thể gửi đường dẫn đến số di động của bạn hoặc bạn có thể trả lời câu hỏi bảo mật bạn có trên tài khoản.
  • Vì tính bảo mật, chúng tôi không có quyền truy cập mật khẩu -- Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể nhắc hay xác nhận cho bạn mật khẩu hiện tại hoặc trước đó của bạn.
  • Chúng tôi sẽ chỉ xác lập lại mật khẩu khi bạn đã xác nhận danh tính.

  • Was this article helpful?

  • Yes
  • No

Still need help?